Tuesday, December 13, 2011

Thursday, November 17, 2011

උපන් දිනයෙ ලද ශාපය


2011 නොවම්බර් 18 වන අද දින අසන්නට ලබුන පුවතක් නිස රටෙ ජනතවගෙන් 80%ක් ම "අනෙ මෙහෙමත් අපරාද, හෙන ගහන්න ඕන" පොදු ශාපයක් කල බව ඔබත් දන්නව ඇති...

ඔබෙ අදහස් දක්වන්න...

Wednesday, November 16, 2011

Attitude for work


Japanese attitude for work...


"If one can do it, I can do it.
If no one can do it, I must do it."Sri Lankan attitude for work...


"If one can do it, let him do it.
If no one can do it, how can I do it?"

Sunday, November 13, 2011

Sri Lanka Design Festival Catwalk 2011For the third consecutive year, the Sri Lanka Design Festival(SLDF) showcases Sri Lanka’s award winning apparel industry to a specifically invited global audience of buyers, retailers, sourcing specialists and backward integration supply chain partners -a key event of this apparel industry agenda at the festival is its Apparel Industry Fashion Show.
The fashion show is to be an extravagant display of international collections of lingerie, swimwear, performance sports and formal wear designed and showcased by the hidden stars behind our apparel industries budding design departments matched with the technology from an industry that supplies to some of the best brands in the world. Some of the names showing are MAS, Brandix, Hirdaramani, Orient Design, Voguetex, Penguin, Timex ,Union, Hameedias, Star, House of Lonali and Redcocoon along with some specific design – industry special collaborations from Textured Jersey and Coats – SLDF partners along with other collaborative collections form MAS Linea Aqua, Emerald Shirts and Orit. These collections promise to be a great preview to Sri Lanka Apparel’s evolution from a mainly manufacturing based industry to a knowledge based one.
Paying tribute to the one million employees of the apparel industry, who are the driving force behind Sri Lanka’s largest export revenue generator, is the second showing of the fashion show. The show gives special focus to apparel industry employees – a majority of whom are women- allowing them to view the results of their labour. SLDF requests industry leaders to take advantage of this opportunity to host their employees to view this show.
A full programme of SLDF is available online at  www.srilankadesignfestival.com or from the festival secretariat at Academy of Design (AOD), 29, Lauries Road, Colombo 4. For more information call on +94 11 5737303 or visit between 8.30 a.m. – 5.00 p.m. Monday – Saturday.
SLDF is conceptualised and organised by AOD (www.aod.lk) – The Academy of Design; Sri Lanka’s pioneering design campus that offers international creative and design education while serving as a dynamic catalyst of the local creative industries. SLDF is endorsed by its key stakeholders, Ministry of Economic Development, Sri Lanka Tourism Promotion Bureau – Endorsement Partner and Sri Lanka Apparel.
SLDF is also partnered by Mount Lavinia Hotel – Festival Host, SriLankan Airlines – Official Airline, Textured Jersey – Fabric Partner, Coats – Thread Partner, TradeCard – Software Partner, Hellmann Worldwide Logistics – Freight and logistics partner, Norwegian Embassy – Cultural Partner, British Council – Knowledge Partner. Other associates include Sparklink Travels, Bates Strategic Alliance PR, Social M!dea, ADDIKT Design Movement, Images Group, CG Hairdressing, MTV/MBC and Fashion TV.

article by Ranee Mohommed (thesundayleader)

Tuesday, November 8, 2011

The Tax Poem of Sri Lanka


  The Tax Poem by Mr. O.M Weerasooiya

(*Mr. OM Weerasooiya is a Retired Commissioner General of Inland Revenue
and a Corporate Member of Sri Lanka Institute of taxation and former
Treasurer of Netherlands Alumni Association of Lanka.)*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A personal note:

Mr. O M Weerasooriya has done a wonderful job by writing this poem but
there is something that we would like you to know.

A Developed country will collect 20 to 35% as taxes in this world.
A Developing country will collect 35 to 42.5% as taxes.

Today Sri Lanka collects 63% as taxes. Every 100 rupees you earn 63 rupees
will go back to the government as taxes.
This means Sri Lanka is heading for disaster like Zimbabwe who collects a
whopping 88% as taxes.

Support somebody who could change this at least to a developing level.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Tax Poem

At first I thought this was funny...then I realized the awful truth of it.
Be sure to read all the way to the end as that's the punch line!

Tax his land, tax his bed,
Tax the table at which he's fed.
Tax his tractor, tax his mule,
Tax his cow, tax his goat,
Teach him taxes are the rule.

Tax his work, Tax his pay,
He works for peanuts Anyway!
Tax his pants, Tax his coat.
Tax his ties, tax his shirt,
Tax his work, tax his dirt.

Tax his tobacco, tax his drink,
Tax him if he tries to think.
Tax his cigars, Tax his beers,
If he cries tax his tears.
Tax his car, Tax his gas,
Find other ways to tax his ass.

Tax all he has, then let him know
That you won't be done, till he has no dough
When he screams and hollers;
Then tax him some more,
Tax him till he's good and sore.

Then tax his coffin, Tax his grave,
Tax the sod in which he's laid.
Put these words upon his tomb,
'Taxes drove me to my doom...'

When he's gone, do not relax,
Its time to ap ply the inheritance tax.


Accounts Receivable Tax, Airline surcharge tax
Airline Fuel Tax, Airport Maintenance Tax
Building Permit Tax, Cigarette Tax
Corporate Income Tax, Death Tax
Dog License Tax, Driving Permit Tax
Excise Taxes, Federal Income Tax
Federal Unemployment (UI), Fishing License Tax
Food License Tax, Petrol Tax (too much per liter)
Gross Receipts Tax, Health Tax
Hunting License Tax, Hydro Tax, Inheritance Tax
Interest Tax, Liquor Tax
Luxury Taxes, Marriage License Tax
Medicare Tax, Mortgage Tax
Personal Income Tax, Property Tax
Poverty Tax, Prescription Drug Tax
Provincial Income Tax, Real Estate Tax
Recreational Vehicle Tax, Retail Sales Tax
Service Charge Tax, School Tax
Telephone Tax, Telephone, Provincial and Local Surcharge Taxes
Telephone Minimum Usage Surcharge Tax, Vehicle License Registration Tax
Vehicle Sales Tax, Water Tax, Watercraft Registration Tax
Well Permit Tax, Workers Compensation Tax
Entertainment Tax, Tourism Promotion Tax
Value Added Tax........

STILL THINK THIS IS FUNNY?
Not one of these taxes existed 100 years ago, and our Nation was one of the
most prosperous in the world.
We had absolutely no national debt, had a large middle-class and Mom stayed
home to raise the kids. What in the hell happened?
Can you spell 'Politicians'?

I hope this goes around SRI LANKA at least 100 times!!!!!

YOU can help it get there!!!!

GO AHEAD - - - be a SRI LANKAN !!!!!!!!!!

SEND IT AROUND EVERYWHERE for a change

Help make a difference.


Ayubowan!
Thursday, October 13, 2011

Duminda Silva @ Wikipedia

Arumadura Lawrence Romelo Duminda Silva is a controversial Sri Lankan politician and Member of Parliament. Silva is the brother of Raynor Silva, managing director Asia Broadcasting Corporation which operates a number of radio stations in Sri Lanka.

 Political career 
 At the July 2004 provincial council election Silva was elected to represent Colombo District in the Western Provincial Council.[3] He defected from the United National Party to the United People's Freedom Alliance in November 2007.[2] The UNP accused Silva of defecting to the UPFA in the hope that the criminal cases against him won't be pursed and so that Asia Broadcasting Corporation's broadcasting licences will restored.[4] Silva was re-elected at the April 2009 provincial council election.[5] At the April 2010 parliamentary election Silva was elected to represent the Colombo District in Parliament.[6]

 Child rape 
 An underage girl was allegedly abducted and raped by Silva and others at a Mount Lavinia hotel on 8 July 2003. On 9 June 2005 Silva, Mohommed Nisham Hansil Ishar and Dilkushan Marlon Francis Kuruppu were indicted before Colombo High Court on charges of abduction and rape.[7] Silva pleaded not guilty and was released on bail. The case sagainst Silva was dropped on 11 October 2010 after the victim complained that it was causing her "emotional distress".[8] Silva was discharged on 24 March 2011.


Abductions 
 Silva was accused of abducting Roger Allan Francis and Chaminda Sumith Kumara Dunusinghe on 6 August 2004 from Francis' office in Bambalapitya.[10] Silva, 30, had been having a secret relationship with Francis' eldest daughter, 20. When Francis found out he objected to the relationship due to the age difference. The daughter moved out of the family home and moved in with Silva. On 6 August 2004 Silva and his gang went to Francis' office and demanded that his youngest daughter be given to Silva. When Francis refused he and his aide were abducted by Silva and his gang and taken to Malabe. The two were returned to the office later. Silva was charged and tried at Colombo High Court in 2008. Silva had been in a relationship with actress and Southern provincial councillor Anarkalli Aakarsha. Aakarsha claimed that the relationship ended when Silva started physically abusing her. She claimed that on 18 June 2008 Silva threatened to kill her and her mother if Aakarsha refused to marry Silva.[12] In July 2008 Aakarsha lodged a complaint with Kollupitiya Police that supporters of Silva tried abuduct her and her mother from Aakarsha's home on Swarna Road, Wellawatte on 3 March 2008.The case was heard at Mount Lavinia Court. On 23 September 2010 Aakarsha appeared before the court and tried unsuccessfully to withdraw her complaint.[15] The case against Silva was dropped on 18 November 2010 because the Attorney General claimed there wasn't enough evidence to prosecute Silva.


Assaults 

 Silva was arrested in 2006 for allegedly asaaulting Western Provincial Council Minister Hector Bethmage in Talangama.On 26 May 2006 Silva allegedly assaulted a female American sailor and two other American security officers from the US Embassy at a nighclub in Colombo.Silva was arrested and borught before Colombo Magistrates.

source: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Duminda_Silva&oldid=449253244

Wednesday, October 5, 2011

Negombo New Bus Stand

Negombo gets a modern Bus Stand

Monday, September 26, 2011

Mobitel Abans Special broadband offer for University new entrants


 

Dear all,

 

Mobitel have initiated a new project with the partnership of Ministry of Higher Education to provide Mobitel high speed internet dongles on a student loan scheme to new entrants for the l

The special scheme is as follows.

 

·         Ministry of Higher education with the partnership with several banks provide a special student loan to purchase a laptop and an internet dongle (Mobitel is not involved in this process)

·         Student after being approved for the student loan visits an Abans show room to collect the laptop  (Mobitel is not involved in this process)

·         Student visits a Mobitel location to collect the dongle (The payment is processed through banks so student does not have to pay anything)

·         The student package is as follows.

o   Dongle purchase price – Rs.1,930 (E173)

o   Refundable package deposit – Rs.1,000

o   Eligible packages – BB240, Zoom475, Zoom590

o   Connection fee – Free

o   Minimum contract period – 12months from the connection date

 

For further details please refer the attached FAQ.

 

Also please note that this offer is not available as a standalone product and is only provided in partnership with the Ministry of Higher education after the student loan is approved by the bank.

Therefore students who are not eligible for this offer cannot use this offer. The eligible students will be notified by the Ministry of Higher Education Only.

 

 

More info (FAQ)

Mobitel/ Abans Offer for the University New Entrant Students

1.       What is the Mobitel promotional offer for University students?

a.       Modem issued for Rs. 1930/- [Huawei E173]

b.      SIM free

c.       Refundable deposit of Rs. 1000

d.      Broadband packages; BB 240 Zoom 475 & 590 offered

e.      12 months agreement to stay in the network 

 

 

2.       What are the Mobitel Broadband packages available for this offer?

Package                            

BB240

Zoom 475

Zoom 590

 

Monthly Subscription

Rs.240

Rs.475

Rs.590

 

Free Data Bundle

1GB

2GB

3GB

 

Downlink Speed Up to

1 Mbps

1 Mbps

1 Mbps

 

Additional Usage Charges per 10 MB

Rs.2

Rs.2.00

Rs.2.00

 

Connection Fee

FREE

FREE

FREE

 

Refundable Deposit

Rs.1000

Rs.1000

Rs.1000

 

Initial credit limit

Rs.1000

Rs.1000

Rs.1000

 

 

All rates are subject to Government taxes and levies. Conditions Apply.

 

3.       Are package changes allowed in this offer?

Yes. If the customer wishes to upgrade to Zoom 890 or 1290, the customer has to settle the balance deposit amount

Package

ZOOM 890

ZOOM 1290

Subscription (Rs.)

890/=

1290/=

Free bundled data

5GB

8GB

Down link speed up to

1 Mbps

3.6 Mbps

Up link speed up to

1 Mbps

1.98 Mbps

Excess usage charge

Rs. 2 per 10 MB

Rs. 1.50 per 10 MB

Connection fee (Rs.)

NA

NA

Minimum refundable Deposit (Rs.)

1,500/=

2,000/=

Initial credit limit

1,500/=

2,000/=

 

4.       What is the USB Modem available for this package?

Huawei E173

Down Link Speed     = 7.2 Mbps

Up Link Speed           = 1.98 Mbps

 

 

5.       How can a customer obtain this offer?

·         After collecting the Lap Top from Abans, the Student has to visit the nearest Mobitel Touch Point along with the following mandatory documents. ( Pls. refeer the Attached List for Details of the closest  Mobitel Touch Point to the Abans Location)

§  Purchase order received from bank (approved copy)

§  Mobitel  Voucher approved by Abans

§  NIC of the customer

§  University ID / Bank pass book or any equal ant Billing Proof

·         Customer has to sign a Mobitel agreement committing to stay with the network for 12 consecutive months from the date of activation

 

6.       Can the Broadband connection get connected to a third party/family member of the original customer?

No. This offer is only valid for the original customer; University student

 

7.       What if the student has an outstanding for connections registered at Mobitel for his/her NIC number?

The customer has to settle the previous outstanding prior to obtain the new connection

 

8.       How many connections can a customer obtain for this offer?

A customer is eligible to obtain one Broadband modem & connection

 

9.       Can a customer obtain this offer on cash basis?

No

 

10.   Are package changes allowed in this offer?

Yes. If the customer wishes to upgrade to Zoom 890 or 1290, the customer has to settle the balance deposit amount

 

11.   Can a customer disconnect the connection before 12 months?

Yes but the customer cannot obtain the refundable deposit of Rs. 1000. It will be forfeited

 

 

 

 

 

 

This e-mail and any attachments may contain confidential and
privileged information. If you are not the intended recipient,
please notify the sender immediately by return e-mail, delete this
e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this
information by a person other than the intended recipient is
unauthorized and may be illegal.
Mobitel (Pvt) Ltd.


Wednesday, September 7, 2011

Mobitel launches free chat SMS with Gmail !!!---------- Forwarded message ----------


All Gmail users can now send FREE SMS to their Mobitel user contacts through their Gmail chat window!

To use this feature all what a Gmail user has to do is,
1.      Log into your Gmail account. In the Send SMS box, enter the Mobitel number of the person you want to contact.
2.      In the dialog box, enter Contact name of the SMS recipient. Then, click Save.
3.      Type the message in the chat window and hit Enter.

The message will then be sent to the Mobitel number as a SMS sent from the mail address of the Gmail user. If the Mobitel user replies, the text message response will appear as a reply in Chat and the conversations will be stored in the Gmail user's Chat history just like regular chats!

Reply SMS will be charged at just 10cents (+ tax) for the Mobitel user.

If you are a first time Gmail chat user, you would need to enable a Chat application to enjoy this feature.  To find out how and for more details, just visit www.mobitel.lk and click on the 'FREE SMS with Gmail' banner on the home page.This e-mail and any attachments may contain confidential and
privileged information. If you are not the intended recipient,
please notify the sender immediately by return e-mail, delete this
e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this
information by a person other than the intended recipient is
unauthorized and may be illegal.
Mobitel (Pvt) Ltd.


Sunday, September 4, 2011

Compulsory - Seat Belts Sri Lanka


Every person travelling in the driving seat or the front passenger seat of every Motor Vehicle specified
in the Gazette attached hereto shall be required to wear a seat belt with effect from 1st October 2011.


The provisions of these regulations shall not apply to–


(a) Persons whose height does not exceed of 1.5 meters;
(b) Persons who are exempted from wearing a body restraining seat belt on the recommendation of a Registered Medical Practitioner.
(c) The drivers of vehicles, while performing manoeuvres which include reversing;
(d) Any person holding a valid Medical Certificate substantially in the form specified in Schedule II to these regulations,
signed by a registered medical practitioner stating that it is medically inadvisable for such person to wear a seat belt.


This medical certificate shall be first registered at the RMV.


Any person who contravenes these provisions of these regulations shall be guilty of an offense and shall on
conviction be liable to the penalty specified in section 224 of the Motor Traffic Act,


Penalty would be        1st conviction        fine not less that 1,000/ and not more than 2,000/
                       
                2nd conviction       fine not less that 2,000/ and not more than 3,000/
                       
                3rd conviction        fine not less that 3,500/ and cancellation of the driving license


 
  

Wednesday, August 31, 2011

Anonymous Sri Lanka Attacks Apple,Facebook & Others

A hacker group calling itself Anonymous Sri Lanka announced this week that it had successfully launched a DNS Cache Snoop Poisoning attack against Apple, Facebook, and other high-profile tech companies. In a post to hacker hangout and repository Pastebin, the group released the primary DNS name server records associated with those companies, listing hundreds of entries, some of which these companies may not have intended to make public. Anonymous Sri Lanka (ignoring the irony of the lack of anonymity such specifics impart) posted lists of all of the name server records with names like, “APPLE.COM - World’s Largest Consumer Electronics Leader DNSi,” and “FACEBOOK.COM - The World’s Social Media Giant - DNS R00T3D, Fuck3D and Leaked.” To that effect, the group offered a (vaguely literate) mini-manifesto to explain its attack against Facebook, writing: Yo Facebook Assholes - If you want to run a Social Network - do it as it is as a real guys. Don’t try be smart asses. You are the most stupid and notorious fuckheads ever. The way you control and treat to your members are not acceptable under any circumstances. But we don’t care who you are and what you do. Do not BLOCK the people and do not CONTROL them. Where is your fucking FREEDOM or the SOCIALISM. Censorship = Freedom (Don’t try to change the meaning of the wordings). Let the people have their own freedom on the social networks. This is hack against your fuckhead censorship. The group offered no such commentary on Apple. In the headers of their post, they claimed that, “Primary DNS Server Hacked with DNS Cache Snoop Poisoning.” They offered no proof of the cache poisoning, but did provide proof of the snooping in the form of listing Apple’s DNS name servers. For most of us mortals, there’s not a whole lot in the information in that list. The group found the company’s DNS name servers, showed that it tried to perform a zone transfer on those servers (it failed), and then listed hundreds of individual servers such as: •17.254.3.16 gidget16.apple.com •17.254.3.65 customer.apple.com •17.254.2.108 testswupdate.apple.com As we said, that doesn’t seem all that interesting. What it does, however, is provide a starting point for others to probe these individual servers for vulnerabilities. Even that may not seem like a big deal, especially for a domain like customer.apple.com, which was already known to exist. For the rest, servers like jobsws2.apple.com, the starting point could be seen as valuable to the bad guys and a nuisance to Apple and its cyber security team. Plus, it’s fun to conclude that that stands for “Jobs Work Station #2.” Then there are listings such as icloudstatus.apple.com, which could suggest that Apple is working on a monitoring tool for iCloud status. The company provided such tools for .Mac and MobileMe, and doing so for the much larger iCloud is logical. Similarly, webcast.apple.com does resolve to a page with the image below. ZOMG! Is that an unannounced product? Our guess is that it’s an internal tool for meetings, but it’s another example of the bad guys having a new starting point.

Tuesday, August 9, 2011

All buses from Horana on Strike again


Private buses operating all routes from Horana including the Horana-Mathugama  route have launched an indefinite bus strike from this morning.

President of the Lanka Private Bus Operators Association (LPBOA) Gemunu Wijeratna told US that the strike was launched after an unauthorized 2 route permits was issued by the authorities.  skhñ; l%shdmámdáfhka neyerj wod< ud¾.h i`oyd kj nia r: follg n,m;% ,nd§u fuu j¾ckhg fya;=jhs' 

Sunday, July 31, 2011

Tuesday, July 26, 2011

20 Sri Lankan actresses are prostitutes

The Sri Lankan police said on Tuesday that they are on the hunt for more than 20 local television actresses who are believed to be part of a prostitution ring.

Over the past few weeks, police have arrested four actresses who were involved in prostitution at various locations in Colombo and areas most frequented by tourists, Xinhua reported.

Police said the arrest of popular local actresses involved in prostitution had blown the lid on what is believed to be a major prostitution ring.

The Sri Lankan police have now sought public assistance to locate the whereabouts of 20 actresses who have gone into hiding.

Apart from local prostitutes, Sri Lanka is also known to have foreign sex workers working in clubs which mainly cater to tourists.

A recent US State Department report said Sri Lankan women and children are subjected to sex trafficking in brothels in the country, especially in the Anuradhapura area in north central Sri Lanka.

In 2009, Sri Lanka's National Child Protection Authority estimated that approximately 1,000 children were subjected to commercial sexual exploitation within the country although some agencies believed the actual number was between 10,000 and 15,000.

Thursday, July 21, 2011

Hikka Fest 2011


Hikka Fest 2011

on Friday 29th July - 31st July 2011

At Hikkaduwa Beach

With YVES LAROCK | EDELE ANDAYA | BEN DAVITT | DANIEL SUWENDA

Find old parties..
http://about-lanka.blogspot.com/2010/07/hikkaduwa-festival-2010.html


What happened in Hikka 2009-Tourism Promotion MinisterThis year's festival will focus on what everyone truly loves about Hikka. The freedom, the drummers, the fire dancers, the roti and so much more. Sri Lanka's first ever Roti festival will also be held on Saturday showcasing the famous, mouthwatering chocolate banana roti and so much more.

Party it up on friday night with some insane beats, chillout on the beach and throw a ball around on saturday and feast on some amazing roti, recharge and RISE UP again on saturday, and wind down on Sunday with some smooth funk and all day brunch, Hikka style.

Monday, July 18, 2011

Useful three wheeler/cab contact numbers and rates in Sri Lanka
 

This may be useful to you and others who wants to use Cabs/Trishaws. Pls share it with intended users.

Cab/Three wheeler rates

Company name

Contact #

1st km rate

2nd km onwards per/km

Waiting charges

Accept credit cards

Vehicle type

A/c

Air taxi

0771-991990/0113053053

Rs.50

Rs.30 (charging per meter Rs.3)

Per minute Rs.1.50

No

Three wheeler

No

Budget taxi

117299299

Rs.50

Rs.30

Per minute Rs.1.50

No

Three wheeler

No

Care taxi

7588599

Rs.50

Rs.30

Per minute Rs.1.50

No

Three wheeler

No

Nano cab

2676767

Rs.50

Rs.45

Per minute Rs.3

Yes

Car

Yes

Ace cabs

2818818

Rs.64

Exceed 65 km per km Rs.36

20 min free after Rs.300/hr

No

Car

Yes

Kangaroo cab

2588588

1st 2.5km Rs.230 minimum

After 2.5 km per km Rs.70

30 min free after Rs.420/hr

No

Car

Yes

Kangaroo cab

2501501

1st 7 km Rs.460

After 7 km per km Rs.48

30 min free after Rs.420/hr

No

Van

Yes

 

 Tuesday, July 5, 2011

Sanga's Lords speech

Kumar Sangakkara Speech at Lords :

http://mcc.sportslinemedia.co.uk/cowdrey-lecture.html


Former Sri Lankan captain Kumar Sangakkara launched scathing attack against the cricket establishment in the country for indulging in corrupt practices which he feels needs to be eradicated at the earliest. In an hour-long speech during the MCC's Spirit of Cricket lecture at the Lord's, Sangakkara charted the unique history of cricket in his country, and called on Sri Lanka Cricket to root out its corrupt practices, and recognise the huge role that the sport now needs to play in promoting reconciliation at the end of a 30-year civil war. Terming the 1996 World Cup victory as something that unified the country Sangakkara feels the historic event changed the dynamics of the SLC. He said that change happened as it turned "from a volunteer-led organisation run by well-meaning men of integrity into a multimillion-dollar organisation that has been in turmoil ever since." Although he didn't take Sanath Jayasuriya's name, but he did express his displeasure at how Jayasuriya who is a sitting MP was recalled into the team for a one-off T20 and the first ODI. Without naming names, Sangakkara voiced his concern at the direction the sport in his country is now heading. "Players from within the team itself became involved in power games within the board," he said. "Officials elected to power in this way in turn manipulated player loyalty to achieve their own ends. At times, board politics would spill over into the team causing rift, ill feeling and distrust," he was quoted as saying. .

Wednesday, June 22, 2011

Sri Lanka proves the fake nature of the Channel Four Video at the UN

It has been emphasized to act swiftly and efficiently by the diplomatic missions to defeat international conspiracies such as Darusman report and Channel Four video. Aan international expert on eradication of terrorism Prof. Rohan Gunarathne points out that the LTTE which was militarily defeated in Sri Lanka is now actively engaged politically abroad . He says that the LTTE seem to be using human rights organizations and media as a cats paw to achieve their aimss. Prof.Gunarathne said that UN permanent representative and his deputy were able to prove that the Channel Four video was a fake. Therefore he said that this example should be followed by other diplomatic missions abroad. However he pointed out the need to create a mechanism to response to the propaganda of pro-LTTE elements. Lakbima news Chief Editor Rajpal Abeynayake says that information to nullify such charges against Sri Lanka could be found from the international arena. He says that Sunday Times of London has revealed the fake nature of the Channel Four video. Mr. Abeynayake further said that by communicating such information to other countries Sri Lanka can eliminate false rumours about the country. Chief editor of the Island News Paper Shamindra Ferdinando says that diplomatic service has to respond first to reference ot the co-untry abroad. He says that Sri Lanka should device a method to communicate such information to other countries with the active participation of the diplomatic service. He appreciated the efforts taken by Deputy UN Representative Major General Shavendra Silva to prove the fake nature of the video with clear evidence. He further pointed out that Sri Lanka’s permanent UN representatives and his deputy were able to prove with evidence the contradictory series of incidents shown in the video.

-article from Sri Lanka Broadcasting Corporation

Tuesday, May 10, 2011

Resign who cannot agree - Minister SB


Horana Sripali will be definitely attached to Aesthetic University. Resign if cannot agree; SB has said to Lanka C News. Further Mr S.B. Dissanayake the Minister of  Higher Education, says that, Horana Sripali Campus  which is currently functioned  under the University of Colombo,will be attached to the Aesthetic University.

‘Anybody who cannot accept the decision or against it, could resign’. he mentions.

Mr Dissanayake further says that, steps which are being taken on behalf of the development of a university could not be stopped by uttering various logical arguments.

Thursday, May 5, 2011

පබලු ඉවරයි - end of Pabalu dramaපබලු ඉවරයි - සතියෙ දිනවල රැ 8ට ITN එකෙ විකාශය වුන "පබලු" නාට්ට්යෙ අවසන් කිරිමට යන බව තතු දත් අරංචි මාර්ග වලින් දන ගන්නට ලබිනි.
මෙ අනුව ජුනි 6 වෙනිද වනවිට  "පබලු"  අවසන් කර වෙනත් මෙගා නාට්ටියක් ගෙන එමට ITN තීරනය කර ඇත.

මෙ ආරධනාව මෙ බ්ලොගය කියවන  "පබලු"  බලන අයට..  "පබලු"  අවසනය කෙසෙ වෙද යන්න ඔබෙ අනුමානය අපිට කියන්න...

Monday, May 2, 2011

Hashan Tillakaratne said...


Hashan said,

“Match fixing is something which has been in this country over a period of time. This has spread like a cancer today,”

“There were threats of this issue being exposed at various times. But it was kept quiet by giving money to various people.

“If the people who were responsible for that are listening to this, I state this today with great responsibility, I will shortly reveal the names of those responsible,”
 Tillakaratne was quoted as saying by Sri Lanka’s Daily Mirror newspaper on Friday.

"Why was (Ajantha) Mendis removed to put another spinner? Kapugedara (Chamara) was never among runs but he was chosen to replace Chamara Silva. It is not fair, is it? But anyway, match fixing is something which has been in this country over a period"
-on April 30

"I can tell this in agreement with my conscience. Match fixing is not something that started happening yesterday or today. According to my knowledge, it happened since 1992. I say this with great responsibility," Tillakaratne said.
-on April 29

Former Sri Lanka captain Arjuna Ranatunga said he would "reveal more details" that is likely to substantiate Hashan Tillakaratne's match fixing allegations.

"I am planning to hold a press conference soon and will reveal more details on this," Ranatunga said from Colombo yesterday after his former teammate Tillakaratne revealed.

"I am suspicious about at least two matches. Sri Lankan players had no money then," he said. When asked why he did not disclose the information for 20 years, he said: "The truth would not have come out even now had this not been revealed by Tillakaratne."


By the way  yesterday Minister of Sports Mahindananda Aluthgamage has requested the police chief, Inspector general of Police Mahinda Balasuriya to investigate the match fixing claims made by the former Test Cricket Captain Hashan Tillakaratne

Sunday, April 17, 2011

IPL and Sri Lanka Cricket
Chairman of the National Selection Committee Duleep Mendis has told all members of the Sri Lanka Cricket team , currently playing in the Indian Premier League are required to return to Sri Lanka by May 5.

He said that their arrival date in Sri Lanka was important in the light of the team leaving for England on May 10 during which they will play Three Test matches, Five One day Internationals and a one off Twenty20 match.

Meanwhile Mahela Jayawardene said that his country's cricket board (SLC) and the BCCI are likely to meet on Monday for a "dialogue" over the return of the players taking part in the IPL midway in the Twenty20 league for a tour of England at Kochi. Jayawardene said in the end the Sri Lankan players will have to abide by the decision of their board. "We are supposed to return to Sri Lanka by May 5. That is the direction we have been given. Dialogues are happening between the two boards. There is likely to be a meeting tomorrow," said Jayawardene. "Hopefully, I will get to stay longer." Mahela said.

Tuesday, March 29, 2011

Mahela Jayawardene fail again


Yesterday(March 29th) in ICC Cricket World Cup, Sri Lanka v New Zealand played 1st semi final..

Happily Sri Lanka won by 5 wickets (with 13 balls remaining)

Congratz Sri Lanka!!!

We hope you guys all the best and good luck to win Finale and bring the Cup to Sri Lanka!

However our main batting hope fails again in needed time, Mahela Jayawardene was beaten in flight by a beautiful dipping delivery from Daniel Vettori and nailed plumb lbw for 1 !!!

Jayawardene scored easy century in this World Cup when he made 100 off 80 deliveries against Canada( poor team).

Thursday, March 10, 2011

Best place for a couple to go sri lanka

Kandy, Unawatuna, Tangalle,  Yala National Park, Arugam Bay ,Henarathgoda Botanic Gardens Gampaha  anything else?


I hope these links will help you to find good destination..


www.infotravelsrilanka.com

http://www.srilankanrooms.com/

http://www.godparadise.net/

http://natureloversinn.com/

http://www.aitkenspencehotels.com/ramada/index.html

http://www.ambalamalanka.com/

http://www.ranmalholidayresort.com/

http://www.bolgodaresort.com/

If you guys know better places please be kind enough to share with all!

Thursday, March 3, 2011

Angelo Mathews promotes the importance of reading


Sri Lanka star and Room to Read Ambassador Angelo Mathews played his part in promoting the importance of literacy and access to books on Wednesday at a special reading event in Colombo.
Mathews met with children from across Sri Lanka who benefit from the work of Room to Read, one of the ICC’s social legacy partners for the ICC Cricket World Cup 2011.

Mathews took part in a series of literacy based activities, before reading a passage from a cricket themed book to the children, before answering questions on Sri Lanka’s chances at the tournament.

“I really enjoyed having the opportunity to meet children from Room to Read and learn about how the organisation’s work is helping young people across Sri Lanka, said Mathews.”

“Room to Read is doing a lot to help young people have the chance to improve their literacy skills and benefit from an education and I think it is very important that we are raising awareness of these issues at the ICC Cricket World Cup. By providing young people with an education, they can then go on to play an important role in their own communities.”

A series of player appearances to promote the importance of reading are planned throughout the tournament as part of a wide range of activities to promote the event.

Reliance Life Insurance, in a first-of-its-kind initiative – ‘Boundaries for Books’ – will contribute Rs. 25,000 for every six hit during the ongoing ICC Cricket World Cup 2011.

This donation will be made to Room to Read, towards establishing libraries and providing local language and English books to disadvantaged children. Every single six will ensure that at least 30 children get access to fully functional libraries with books and trained teachers.

Fans can also support the campaign by going to www.roomtoread.org/worldcup

source: iccworldcricket.net

Wednesday, March 2, 2011

Monath Perera: Real Hero......!!!!!!!

Flight Lieutenant Monath Perera

This is a real hero .......
We salute  you  .......................
Brave hearts .......... 

Wednesday, February 9, 2011

The 20 Billionaires of Sri Lanka’s Stock Market

A group of 20 investors, led by businessman Dhammika Perera, drive the Colombo Stock Exchange's top 40 quoted companies and have holdings collectively worth Rs. 122 Billion.

The group of 20 investors, led by the Secretary to the Ministry of Transport and former Chairman of the Board of Investment, Dhammika Perera, have been identified as driving and riding the fortunes of the Colombo Stock Exchange. The Exchange's top quoted companies have produced phenomenal results with rising stock prices after the war and the group now have capital gains collectively worth over Rs 122 Billion.

Our examination of the data from the Colombo Stock Exchange revealed that businessman Dhammika Perera easily led the way with the value of shares owned by him at over Rs. 36 Billion. Second to Perera is Sohli Captain whose investment in John Keels Holdings alone is valued at around Rs. 30 Billion.

The top 20 Billionaires also have huge wealth in terms of ownership of property here and abroad as well as investments in privately owned companies in Sri Lanka and abroad.

The list does not include hundreds of others who have their wealth in privately owned companies and in fixed assets. Some well known mega rich are not on the list as their wealth is either privately held or because their share ownership is through front or related companies are Harry Jayawardene and his warehouseman from Stassens, Ronald Perera spring to mind. Others include Sumal Perera, the two Selvanathan brothers Hari and Mano and Thirikumar Nadesan to just name a few. Dhammika Perera has had a meteoric rise within this country's financial establishment. His investments are in some of the top listed blue chip companies:
Hayleys, Connaisance Hotels, LB Finance, Pan Asia Bank, Sampath Bank, Amaya Leisure, Fortress Hotels, Vallibel Power, Vallibel Finance, Royal Ceramic and Vallibel One.

When we contacted Mr. Perera to ask if he agreed with our estimate Mr. Perera laughed it off saying he would call us later.

For our calculation we took into consideration shareholdings made in companies listed on the main board of the Colombo Stock Exchange, held in the investor's own name, valued as of 30th September 2010 based on the last traded price. All values relate to Capital gains whether realised or not.

We used as a benchmark a minimum entry level requirement of Rs. 1 Billion or approximately US$ 10 Million.

Number two on the list Sohli Captain, is the largest Sri Lankan share holder in John Keells and Ceylon Industrial Chemicals. His daughter Liza Captain who is at number 10 on the list has her shareholding valued at close to 2.5 billion rupees. Muzaffar Ali Yasin who is a major garment exporter is number three on the list with his wife Lorraine at number six.

The total value of their shares is a mammoth 11 billion. At number four is the owner of Indra traders – Ishara Silva - who started as reconditioned car importers. Ishara Silva has a diversified portfolio with capital gains recorded at Rs 7.2 Billion, principally invested in the banking sector with holdings in NDB, HNB, Sampath Bank, Nations Trust Bank and Commercial Bank. At number five is RM Nanayakkara owner of Green Lanka, a shipping company.

There are three Pages, on the list. They own among many others, Millers and Cargills, Food City chain of super markets, Cinemas, and shopping Malls. Three of the family members are worth a huge nine billion rupees. The declared share holdings of the three come close to 10 billion rupees. Jayantha Dharmadasa the Deputy Chairman of Nawaloka Group and the eldest son of Nawaloka Mudalali is valued at 3.7 billion while the value of the declared shareholding of the Chairman of Brandix and former Chairman of John Keells – Ken Balendra – is valued at close to Rs 2.5 billion.
London based Dr. Sena Yaddehige who controls Richard Peiris is at number 13. Number 13 cannot be an unlucky number for him – with his declared shares valued at nearly two billion rupees.

Following Yaddehige is G.C. Wickremesinghe formerly of Aitken Spence who is also valued at close to two billion. He is followed by Ishara Nanayakkara of the Lanka Orix Leasing Company (LOLC) at 1.7 billion.

Mrs. T. A. Selvaratnam represents "old money" and her shareholding at Ceylon Theatres records a capital gains figure of Rs 2.3 Billion.

The founder of Royal Ceramics who sold his majority holding to Dhammika Perera, A. M. Weerasinghe has capital gains of Rs 1.5 Billion – and continues as Chairman of Royal Ceramics.

Ajith Devasurendra – known as the "King of Bonds" – has diversified holdings including Browns and Asian Hotels showing capital gains of Rs 1.03 Billion and is listed at number 20.

THE TOP 20 RICH LIST
1. Mr KDD Perera 36,892,919,197
2. Mr S E Captain 30,397,447,305
3. Mr Muzaffar Ali Yaseen 7,364,172,125
4. Mr YSHIK Silva 7,275,380,383
5. Mr RM Nanayakkara 4,197,805,870
6. Mrs Lorraine EM Yaseen 4,018,908,000
7. Mr A Page 3,972,111,444
8. Mr HKJ Dharmadasa 3,790,563,260
9. Mr VR Page 3,416,297,561
10. Ms L A Captain 2,465,677,826
11. Mr K Balendra 2,451,630,582
12. Mrs TA Selvaratnam 2,340,725,010
13. Dr Sena Yaddehige 1,941,566,790
14. Mr GC Wickremesinghe 1,902,063,149
15. Mr JC Page 1,828,986,401
16. Ms MM Page 1,740,422,298
17. Mr IC Nanayakkara 1,714,508,688
18. Mr AM Weerasinghe 1,575,421,959
19. Mrs KU Amerasinghe 1,500,866,000
20. Mr A Devasurendra 1,038,519,980

Courtesy - The Sunday Leader